Kto, co i dlaczego?

Kościół Zielonoświątkowy w Gostyninie jest placówką misyjną KZ - zboru w Kutnie.
Oficjalnie placówka misyjna została powołana i zaaprobowana przez Naczelną Radę Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce w listopadzie 2015 r., ale pierwsze spotkania w Gostyninie rozpoczęły się już w kwietniu 2015 r. (studium biblijne).

Pastorem KZ w Kutnie, jest prezbiter Arkadiusz Delik.
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie placówki misyjnej w Gostyninie jest diakon Piotr Syska. Odpowiedzialność ta dotyczy organizacji nabożeństw, prowadzenia studium biblijnego, pracy duszpasterskiej, charytatywnej i wszelkiej innej działalności stanowiącej istotę funkcjonowania Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Stosownie do Prawa Wewnętrznego Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, prezbiterzy i diakoni są osobami duchownymi Kościoła uprawnionymi do wykonywania wszystkich czynności kościelnych.
Od lewej: pastor Jacek Konicki (Kościół Chrystusowy w Płocku), prezbiter Arkadiusz Kuczyński (pastor zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie), diakon Piotr Syska, prezbiter Arkadiusz Delik (pastor zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Kutnie)
Celem naszej działalności jest prezentowanie prawd Ewangelii zgodnie z Biblią i pięcioma zasadami reformacji protestanckiej (tzw. 5 SOLAS):
  • Tylko Pismo Święte (sola Scriptura) 
  • Tylko Chrystus (solus Christus) 
  • Tylko łaska (sola Gratia) 
  • Tylko wiara (sola Fide) 
  • Tylko Bogu chwała (soli Deo Gloria) 
Będąc w zielonoświątkowym (charyzmatycznym) nurcie chrześcijaństwa chcemy też podkreślać obecność Ducha Świętego w Kościele i praktykować Jego dary (mówienie językami, tłumaczenie języków, prorokowanie, rozróżnienie duchów, uzdrawianie i inne.) 

WIZJA KOŚCIOŁA

Każdy lokalny Kościół skupiony jest wokół jakiejś "wizji" - zakłada cele, które chce osiągnąć i wokół których chce budować swoją tożsamość. Naszym celem jest wzrastanie w następujących elementach:

1. Osobista relacja z Jezusem. Więź, w której Bóg może powiedzieć: „Znam Ciebie” (zob. 2 Tm 2,19)
2. Relacje oparte na zaufaniu i przyjaźni. Kościół jako rodzina a nie instytucja (zob. J 13,34; 1 Tes 4,9)
3. Biblijna teologia. Czytanie i nauczanie Biblii w kontekście historyczno-kulturowym. Poznawanie języków biblijnych (zob. Dz 17,11; Rz 15,4; 2 Tm 3,14-17)
4. Duchowość. Pielęgnowanie i praktykowanie obecności Ducha Świętego - przeżywanie chrztu w Duchu Świętym i poruszanie się w darach duchowych (zob. Dz 2,1-13; Rz 12,6-8; Rz 14,17-18; 1 Kor 12,1-11)
5. Modlitwa – budowanie domu modlitwy (zob. Łk 19,46; 1 Tm 2,1-4)
6. Społeczne zaangażowanie w różnych dziedzinach życia (zob. Mt 5,13-16):
- polityka,
- biznes,
- edukacja,
- wolontariat,
- sztuka,
- sport i inne.
7. Ewangelizacja i misja. Globalne spojrzenie (zob. Mk 16,15)
- głoszenie Ewangelii lokalnie i nieco dalej...
- zbieranie informacji o misjach w innych kulturach (narodach)
- wspieranie modlitewne i materialne misjonarzy
- wysyłanie misjonarzy