Kto, co i dlaczego?

Kościół Zbawiciela działa jako placówka misyjna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie placówki misyjnej w Gostyninie jest diakon Piotr Syska. Odpowiedzialność ta dotyczy organizacji nabożeństw, prowadzenia studium biblijnego, pracy duszpasterskiej, charytatywnej i wszelkiej innej działalności stanowiącej istotę funkcjonowania Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Stosownie do Prawa Wewnętrznego Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, prezbiterzy i diakoni są osobami duchownymi Kościoła uprawnionymi do wykonywania wszystkich czynności kościelnych.
Od lewej: pastor Jacek Konicki (Kościół Chrystusowy w Płocku), prezbiter Arkadiusz Kuczyński (pastor zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie), diakon Piotr Syska, prezbiter Arkadiusz Delik (pastor zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Kutnie)
Celem naszej działalności jest prezentowanie prawd Ewangelii zgodnie z Biblią i pięcioma zasadami reformacji protestanckiej (tzw. 5 SOLAS):
  • Tylko Pismo Święte (sola Scriptura) 
  • Tylko Chrystus (solus Christus) 
  • Tylko łaska (sola Gratia) 
  • Tylko wiara (sola Fide) 
  • Tylko Bogu chwała (soli Deo Gloria) 
Będąc w zielonoświątkowym (charyzmatycznym) nurcie chrześcijaństwa chcemy też podkreślać obecność Ducha Świętego w Kościele i praktykować Jego dary (mówienie językami, tłumaczenie języków, prorokowanie, rozróżnienie duchów, uzdrawianie i inne.) 

WIZJA KOŚCIOŁA

Każdy lokalny Kościół skupiony jest wokół jakiejś "wizji" - zakłada cele, które chce osiągnąć i wokół których chce budować swoją tożsamość. Naszym celem jest wzrastanie w następujących elementach:

1. Osobista relacja z Jezusem. Więź, w której Bóg może powiedzieć: „Znam Ciebie” (zob. 2 Tm 2,19)
2. Relacje oparte na zaufaniu i przyjaźni. Kościół jako rodzina a nie instytucja (zob. J 13,34; 1 Tes 4,9)
3. Biblijna teologia. Czytanie i nauczanie Biblii w kontekście historyczno-kulturowym. Poznawanie języków biblijnych (zob. Dz 17,11; Rz 15,4; 2 Tm 3,14-17)
4. Duchowość. Pielęgnowanie i praktykowanie obecności Ducha Świętego - przeżywanie chrztu w Duchu Świętym i poruszanie się w darach duchowych (zob. Dz 2,1-13; Rz 12,6-8; Rz 14,17-18; 1 Kor 12,1-11)
5. Modlitwa – budowanie domu modlitwy (zob. Łk 19,46; 1 Tm 2,1-4)
6. Społeczne zaangażowanie w różnych dziedzinach życia (zob. Mt 5,13-16):
- polityka,
- biznes,
- edukacja,
- wolontariat,
- sztuka,
- sport i inne.
7. Ewangelizacja i misja. Globalne spojrzenie (zob. Mk 16,15)
- głoszenie Ewangelii lokalnie i nieco dalej...
- zbieranie informacji o misjach w innych kulturach (narodach)
- wspieranie modlitewne i materialne misjonarzy
- wysyłanie misjonarzy

Jezus umarł za mnie

Arms Wide Open - Misty Edwards

Obsession - David Crowder

Niech się stanie - Gungor

Ewangelia - Eric Ludy

Ewangelia. Najbardziej przerażająca prawda Biblijna.

SPOTKANIA

Gostynińskie spotkania

STUDIUM BIBLIJNE 
- środa, godz. 18:30 
Miejsce: MCH Stara Betoniarnia, lokal 42 (I piętro), ul. Bierzewicka 32. 
Kontakt: 604 644 325
Więcej pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com
Celem jest poznanie przesłania różnych ksiąg Biblii. W czasie studium czytamy przeważnie jeden rozdział księgi biblijnej i rozważamy jego przesłanie, dociekając sensu tego, co zostało napisane. Studium towarzyszy również wspólna modlitwa.

SPOTKANIA NIEDZIELNE
- niedziela, godz. 17:00 
Miejscem spotkań Kościoła jest lokal nr 42 w tzw. Starej Betoniarni (ul. Bierzewicka 32). 


Niedzielne spotkania w Gostyninie mają różną formułę. Bieżące informacje o charakterze niedzielnego spotkania umieszczone są w aktualnościach - na blogu (www.kzgostynin.blogspot.com). Jedną z form niedzielnego spotkania jest nabożeństwo którego elementami są: czytanie Słowa Bożego (Biblii), modlitwa, pieśni, nauczanie (kazanie) i Wieczerza Pańska. 


KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy chrześcijanami
Słowo "chrześcijanin" pochodzi od greckiego słowa christianos, które oznacza "należący do Chrystusa". Określenia tego użyto wobec naśladowców Chrystusa w Antiochii w I wieku: "w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami" (Dz 11,26). Chrześcijanin to ktoś, kto uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz przyjął Jego nauczanie. Staramy się głosić wiernie naukę Jezusa i apostołów oraz stosować ją we własnym życiu. Duży nacisk kładziemy na modlitwę oraz czytanie Pisma Świętego. W ten sposób trwamy w osobistej relacji z Chrystusem.  

Co to znaczy zielonoświątkowy?
Nazwa Kościół Zielonoświątkowy pochodzi od Dnia Zielonych Świąt, podczas którego nastąpiło obiecane przez Jezusa (Jan 14,16-18) zesłanie Ducha Świętego: "A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał" (Dz 2,1-4). Zielonoświątkowcy dużą wagę przywiązują do przeżywania pełni Ducha Świętego. Znakiem charakterystycznym jest dar modlitwy innymi językami (glossolalia), który towarzyszy przeżyciu napełnienia Duchem Świętym.  

Podstawa prawna działalności Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dn. 20.02.1997r. (Dz.U. nr 41, p.254) oraz Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego.  

Członkostwo
Członkiem Zboru można zostać poprzez dobrowolne złożenie deklaracji przynależności do zboru. Możliwość taka przysługuje tym, którzy uprzednio uwierzyli w Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana, przeżyli przebaczenie grzechów i na znak swojej wiary przyjęli chrzest wiary. Jezus powiedział: "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" (Jan 13,35). Przynależność do zboru jest przywilejem i pociąga za sobą prawa jak również obowiązki. Osoba należąca do zboru znajduje się pod duchową opieką zboru i ma przywilej korzystania z wszelkich błogosławieństw związanych z życiem Kościoła.  

Chrzest
Chrzest dokonuje się poprzez zanurzenie w wodzie zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa baptidzo, używanego w Piśmie Świętym na określenie chrztu. Chrzest może przyjąć osoba, która wcześniej uwierzyła w Jezusa Chrystusa i przeżyła narodzenie na nowo zgodnie ze słowami Jezusa, który powiedział: "zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego" (Jan 3,3). Chrztu udziela najczęściej pastor. Osoba chrzczona wyznaje publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, następnie pastor wypowiada słowa: "Na podstawie twojego wyznania wiary i pragnienia Chrztu - chrzczę ciebie w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego" oraz zanurza ją w wodzie (Mt 28,19).  

Ślub
Osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński mogą to uczynić na uroczystym nabożeństwie. Ceremonia ślubu odbywa się w obecności pastora zboru oraz zgromadzonych na uroczystości osób. Para młodych ślubuje sobie wierność, miłość i uczciwość małżeńską, aż ich śmierć nie rozłączy, a następnie na znak wzajemnej miłości następuje wymiana obrączek. Małżeństwo zostaje zawarte przed Bogiem i jest ważne, aż do śmierci jednego współmałżonka zgodnie ze słowami Pana Jezusa "co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza" (Mat 19,6). W Kościele Zielonoświątkowym można również zawrzeć związek małżeński ze skutkiem prawnym tzn. z wpisem w Urzędzie Stanu Cywilnego o zawarciu małżeństwa.  

Błogosławieństwo dziecka  
"I przynosili do niego (Jezusa) dzieci, aby się ich dotknął... i brał je w ramiona, i błogosławił kładąc na nie ręce"(Mk 10,13-16). Pan Jezus dużo uwagi poświęcał małym dzieciom. Swój stosunek do nich wyrażał między innymi przez udzielanie im błogosławieństwa. Jako naśladowcy nauki Pana Jezusa nie chrzcimy niemowląt, lecz je błogosławimy. Podczas uroczystego nabożeństwa rodzice w obecności wiernych Kościoła oraz zaproszonych gości powierzają swoje dziecko Bogu prosząc o opiekę, mądrość w wychowaniu oraz błogosławieństwo Boże dla jego życia.  

Historia i organizacja
Pierwsze zbory zielonoświątkowe powstały na ziemiach polskich w 1910 roku. Obecnie Kościół Zielonoświątkowy w Polsce działa na mocy Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 254). Kościół Zielonoświątkowy jest drugim co do wielkości Kościołem protestanckim w Polsce i liczy obecnie ponad 20tys. wiernych skupionych w ponad 200 zborach.

Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest Zbór - odpowiednik parafii. Określenie to odnosi się do grupy wyznawców mieszkających na tym danym obszarze i przynależących do tej samej wspólnoty wierzących. Poszczególne zbory posiadają dużą swobodę działania i są autonomiczne we wspólnocie z całym Kościołem. Lokalny Zbór wybiera Pastora oraz Radę Starszych, którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie Zboru. Rada Zboru wspólnie z członkami społeczności organizują i prowadzą jego pracę. Zbory są samodzielne i niezależne finansowo. Utrzymują się z ofiar wiernych oraz sympatyków. Najwyższą władzą Kościoła jest synod zwoływany co cztery lata, a w okresie międzysynodalnym - Naczelna Rada Kościoła, której z urzędu przewodniczy wybrany przez synod - prezbiter naczelny (biskup). Kościół w Polsce podzielony jest na 7 okręgów, którym przewodzą prezbiterzy okręgowi. Kościół utrzymuje stałe kontakty z bratnimi Kościołami zielonoświątkowymi w Polsce oraz całym ruchem protestanckim zrzeszonym i niezrzeszonym w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Kościół jest członkiem Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz współuczestniczy w pracach komisji opracowującej ekumeniczny przekład Pisma Świętego. Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest częścią składową współczesnego ruchu zielonoświątkowego - należy do Europejskiego Aliansu Zielonoświątkowego, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Aliansu Ewangelicznego w Polsce.