NIEDZIELA - 1 STYCZNIA

Rok 2017 rozpoczynamy kolejnym rozważaniem opartym na Księdze Objawienia Jana. W niedzielę 1 stycznia (o godz. 17.00) będziemy czytać i rozważać 12. rozdział tej księgi.

A potem ukazał się na niebie znak wielki: Niewiasta obleczona w słońce. Miała pod stopami księżyc, a na głowie koronę z dwunastu gwiazd. Była brzemienna i jęczała w mękach i bólach rodzenia. Ukazał się również inny znak na niebie: Smok wielki barwy ognistej. Miał siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach - siedem diademów. Ogonem zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął Smok przed Niewiastą, która miała rodzić, żeby, gdy porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna, który miał panować żelaznym sceptrem nad wszystkimi narodami. Zostało też jej dziecię uniesione do Boga, przed Jego tron.

Kim są kobieta i jej dziecko? Kim jest smok? Czego możemy nauczyć się z wizji, którą otrzymał Jan podczas zesłania na wyspę Patmos? Dlaczego warto czytać Księgę Apokalipsy? Czy jest treść się już wypełniła, czy się wypełnia, czy będzie się wypełniać? 

Pośród rozmaitych symboli i obrazowego języka Księga Apokalipsy pozostaje nade wszystko księgą nadziei dla Kościoła. Z całą pewnością jest treść wzywa nas - chrześcijan do ustanowienia priorytetów w codziennym życiu. A powinny być nimi: zachowanie samych siebie w bliskiej relacji z Bogiem i wydawanie świadectwa o Chrystusie i Jego dziele zbawienia.
 

ŚRODA - 28 GRUDNIA

Dziś kolejne (trzecie) spotkanie z tekstem Ewangelii Łukasza. Zapraszamy do wspólnego czytania, słuchania i rozważania 2. rozdziału Ewangelii.

Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim. (26) Duch Święty objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. (27) Kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni, gdy rodzice wnosili małego Jezusa, by wypełnić odnoszące się do Niego przepisy Prawa. (28) On wziął Go na ręce i wielbił Boga: (29) „Teraz, o Władco, zgodnie z Twoim słowem pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju. (30) Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, (31) które przygotowałeś wszystkim narodom: (32) światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. (33) A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. (34) I błogosławił ich Symeon, a do Jego matki Maryi powiedział: „On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. (35) A Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu”. (36) Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela, z plemienia Asera, bardzo podeszła w latach. W małżeństwie przeżyła siedem lat (37) i owdowiała. Miała już osiemdziesiąt cztery lata. Nie opuszczała świątyni i służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą. (38) W tej właśnie chwili nadeszła, wielbiła Boga i opowiadała o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

NIEDZIELA - 25 GRUDNIA

W świąteczną niedzielę 25 grudnia gostynińskie spotkanie Kościoła nie odbędzie się. Zapraszamy do Kutna, na godzinę 10.00 (ul. Filipowicza 5).

"Dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem, Panem. A to znak dla was: Znajdziecie dziecko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Nagle przy aniele zjawił się tłum wojska niebieskiego, który wielbił Boga mówiąc: Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, których Bóg sobie upodobał. Kiedy aniołowie odeszli do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam stało, a o czym dowiedzieliśmy się od Pana. Poszli więc spiesznie i znaleźli Maryję z Józefem i niemowlę leżące w żłobie. Kiedy to ujrzeli, zrozumieli wszystko, co im o tym dziecku powiedziano. I wszyscy, którzy usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im opowiedzieli. A Maryja zachowała wszystkie te wydarzenia i rozważała je w sercu. Pasterze zaś wrócili, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i ujrzeli, tak jak im było powiedziane."
- Ewangelia Łukasza 2,11-20

NIEDZIELA - 18 GRUDNIA

Ciąg dalszy rozważań opartych na Księdze Objawienia Jana. Tym razem tematem będzie Królestwo Boże.

"Kiedy zatrąbił siódmy anioł, odezwały się w niebie potężne głosy: Rozpoczęło się już nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków. Wtedy dwudziestu czterech Starców, którzy siedzieli na swoich tronach przed tronem Boga, upadło na oblicze i oddało pokłon Bogu, mówiąc: Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, żeś objął Twoją potężną władzę i żeś zaczął panować."

Ryba z gr. ICHTHYS = Iesou Christos Theou hYios Soterion, czyli Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel

STUDIUM EWANGELII ŁUKASZA

„Syn Człowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10).

Od środy, 14 grudnia, będziemy czytać, słuchać i rozważać tekst Ewangelii Łukasza. Chętnych do wspólnego odkrywania treści tej Księgi zapraszamy. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 11 GRUDNIA

Kolejne rozważanie oparte na Księdze Objawienia Jana za nami.

"Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni". Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera wrogów. A jeśli ktokolwiek zechciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami: [mogą] przemienić je w krew i [mogą] porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Przepaści, stoczy z nimi walkę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich [leżeć będą] na placu wielkiego miasta, które przenośnie zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I [wielu] spośród ludów, szczepów i różnojęzycznych narodów przez trzy i pół dnia patrzy na ich zwłoki, i nie zezwala ich złożyć do grobu. Mieszkańcy ziemi cieszą się i radują z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłali dary, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze. A po trzech i pół dniach wstąpił w nich duch życia od Boga i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Oni zaś usłyszeli donośny głos z nieba mówiący do nich: "Wstąpcie tutaj!" I wstąpili do nieba w obłoku, a ich wrogowie [tak] ich zobaczyli." - Księga Objawienia 11,3-12

Interpretacja

Dwóch świadków symbolizuje Kościół wzmocniony w swoim świadectwie mocą Ducha Świętego. Kościół wydający świadectwo dysponuje mocą z wysokości – czyli namaszczeniem Ducha Świętego. Areną działalności dwóch świadków są "ulice wielkiego miasta, które – w duchowym znaczeniu nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie Pan ich został ukrzyżowany".

Sodoma symbolizuje niemoralność. Egipt symbolizuje prześladowanie ludu Bożego. Określenie „tam, gdzie ich Pan został ukrzyżowany” nawiązuje do odrzucenia Kościoła przez świat Kościół składa świadectwo w miejscu niemoralności, w obliczu prześladowania (cierpienia) i wzgardy.

"Wielkie miasto" (Ap 11,8) to światowa cywilizacja i kultura, którą rządzi "pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia". Taki – zwiastujący Kościół jest obiektem ataku i nienawiści diabła: "zwierzę (bestia) wychodząca z ziemi (przepaści) stoczy z nimi bitwę" (Ap 11,7).

Odmowa pochowania (złożenia do grobu) "dwóch świadków" jest wyrazem najwyższej pogardy. W oczach starożytnego świata odmowa grzebania umarłych była wyrazem najwyższego okrucieństwa i stanowiła oznakę szczególnej bezbożności.

Porażka dwóch świadków jest tylko pozorna, podobnie jak to miało miejsce z ukrzyżowanym Chrystusem. Haniebna śmierć na krzyżu zdawała się być diabelskim triumfem i zwycięstwem bezbożnych. Jednak po śmierci przyszedł poranek zmartwychwstania! W tym obrazie: "Jednak po trzech i połowie dnia tchnienie życia pochodzące od Boga wstąpiło w nich i powstali. A wszystkich, którzy na nich patrzyli, ogarnął wielki strach. Oni zaś usłyszeli potężny głos mówiący do nich z nieba: "Wejdźcie tutaj!". I weszli do nieba na obłoku, a ich nieprzyjaciele przyglądali się im." można dostrzec zasadę, która wciąż na nowo widoczna jest w całej historii Kościoła i w różnych miejscach na świecie.

Choć może się wydawać, że diabeł i świat zatriumfowali, to jednak Kościół pozostaje zwycięski – jest on ożywiany przez Boga. Z całą też pewnością Kościół nie skończy swojej misji na ziemi jako martwy i pohańbiony, nad którym rozlegnie się chichot i triumf diabła, i bezbożnego świata, ale zapisze się na karach historii jako zwycięski – ożywiony przez Boga i triumfujący.

WYBIERZ ŻYCIE

Różnie pojmujemy życie i jego istotę. Jan apostoł w swoim liście akcentuje kwestię życia wiecznego, które dane jest od Boga tym, którzy są w Chrystusie. Budowanie nadziei na wieczność z Bogiem niezależnie od Chrystusa i Jego dzieła jest ułudą pozbawioną biblijnych fundamentów. 

Oddychając, pracując, pisząc, chodząc, jedząc, rozmawiając i wykonując wiele innych rzeczy związanych z codziennym bytem, wciąż możemy być pozbawieni "życia" rozumianego jako więzi z Bogiem odnoszącej się tak do naszej teraźniejszości, jak i przyszłości. 

Refleksja biblijna inspirowana rozważaniem piątego rozdziału Pierwszego Listu Jana na blogu: http://gostynin.blogspot.com/2016/12/zyjacy-ale-nie-majacy-zycia.html

NIEDZIELA - 4 GRUDNIA

W najbliższą niedzielę kolejne spotkanie z tekstem Księgi Objawienia Jana, tym razem rozdział 10. 

Zobaczyłem innego potężnego anioła, który zstępował z nieba. Był ubrany w obłok, a nad jego głową była tęcza. Miał twarz podobną do słońca, a nogi do słupów ognia. W ręku trzymał otwarty maleńki zwój. Prawą nogę postawił na morzu, a lewą na ziemi i zawołał potężnym głosem jak ryczący lew. Gdy zawołał, siedem gromów odpowiedziało mu swoim grzmotem (…) Głos, który słyszałem z nieba, znów przemówił do mnie i powiedział: „Idź, weź otwarty zwój z dłoni anioła, który stoi na morzu i na ziemi”. Podszedłem więc do anioła i powiedziałem: Daj mi maleńki zwój. Odpowiedział mi: „Weź go i połknij. Będzie on gorzki w twoim żołądku, ale w twych ustach będzie słodki jak miód”. Wziąłem maleńki zwój z dłoni anioła i połknąłem go. W moich ustach był słodki jak miód, ale gdy go zjadłem, mój żołądek napełnił się goryczą. I powiedziano mi: „Trzeba, żebyś prorokował o ludach, narodach, językach i wielu królach”.

NIEDZIELA - 27 LISTOPADA

Począwszy od niedzieli 27 listopada, spotkania Kościoła o godz. 17.00 będą odbywać się w Sali Basztowej na Zamku w Gostyninie. Wejście do sali przez recepcję hotelu zamkowego.

Adres: Gostynin, ul. Zamkowa 31. TRZECIA GODZINA DNIA - KSIĄŻKA

Z serii "Klasyka ruchu charyzmatycznego" ukazała się książka pt. "Trzecia godzina dnia". Tytuł książki nawiązuje do wypowiedzi Piotra odnoszącej się do wydarzenia, które miało miejsce w Jerozolimie w Dniu Pięćdziesiątnicy: 
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy w tym samym miejscu. Nagle rozległ się szum z nieba, jakby gwałtownie wiejącego wiatru. I napełnił cały dom, w którym przebywali. Zobaczyli też języki podobne do ognia. Rozdzielały się one i na każdym z nich spoczął jeden. Wszystkich napełnił Duch Święty. Zaczęli mówić różnymi językami, tak jak im Duch pozwalał się wypowiadać.  Przebywali wtedy w Jeruzalem mieszkańcy Judei i pobożni Żydzi ze wszystkich krajów świata. Kiedy usłyszeli ten szum, zebrali się tłumnie. Zdumieli się, gdyż każdy z nich słyszał, że przemawiają jego własną mową. Inni jednak drwili, mówiąc: „Upili się młodym winem”. Wtedy wystąpił Piotr w otoczeniu Jedenastu. Donośnym głosem powiedział: „Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem! Posłuchajcie uważnie, co wam powiem. Ci ludzie nie są wcale pijani, jak sądzicie. Jest dopiero trzecia godzina dnia.

Książka opowiada historię Dennisa J. Bennetta (1917-1991), proboszcza dużej episkopalnej (anglikańskiej) parafii w Van Nuys, w Kalifornii, który w pierwszą kwietniową niedzielę 1960 roku, zamiast przygotowanego kazania, na trzech kolejnych nabożeństwach opowiedział wiernym o swoim przeżyciu chrztu w Duchu Świętym oraz oznajmił, że od jakiegoś czasu modli się innymi językami. Jednocześnie zaapelował do wszystkich słuchaczy, aby nie dawali posłuchu plotkom dotyczącym parafian, którzy również czegoś takiego doznali.Ogólna reakcja była przychylna i spokojna aż do końca drugiego nabożeństwa. Wtedy to jeden z jego dwóch zastępców zerwał z siebie liturgiczne szaty, rzucił je na balustradę przed podium i z dumnie uniesioną głową wyszedł z kościoła, wołając: „Nie mogę dłużej pracować z tym człowiekiem!”.

ŚRODA - 23 LISTOPADA

Dziś, tradycyjnie o godz. 18.30, spotykamy się na rozważaniu tekstu biblijnego. Aktualnie rozważamy Pierwszy List Jana (treścią spotkania będzie jego trzeci rozdział).

Tożsamość:
Patrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy [nimi].

Grzech
Każdy, kto popełnia grzech, dopuszcza się bezprawia, grzech bowiem jest bezprawiem. A przecież wiecie, że On objawił się po to, aby zgładzić grzechy; w Nim samym zaś nie ma grzechu. Każdy, kto w Nim trwa, ten nie grzeszy; nikt zaś, kto grzeszy, nie widział Go i nie poznał.

Przykazanie
Takie bowiem jest orędzie, które słyszeliście od początku: miłujcie się wzajemnie.

Konflikt
Nie dziwcie się, bracia, jeżeli nienawidzi was świat.

Sens życia
Kto wypełnia Jego przykazania, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim; a że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Więcej o gostynińskim studium biblijnym pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 20 LISTOPADA

"A gdy otworzył siódmą pieczęć, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. Potem ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem. Dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze, jako modlitwy wszystkich świętych, na złotym ołtarzu, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. I zahuczały gromy, zajaśniały błyskawice i zatrzęsła się ziemia. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić."

W najbliższą niedzielę kolejne rozważanie oparte na Księdze Objawienia Jana. 

NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ

Od niedzieli 27 listopada zmieni się miejsce spotkań. Będziemy spotykać się na niedzielnych spotkaniach (godz. 17:00) w jednej z sal konferencyjnych Zamku gostynińskiego. Szczegóły wkrótce.

W niedzielę 19 listopada spotykamy się po raz ostatni w Miejskim Centrum Handlowym "Stara Betoniarnia" (ul. Bierzewicka 32), lok. 48, o godz. 17:00.

NIEDZIELA - 13 LISTOPADA

Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół.

www.gpch.pl
www.opendoors.pl

„Pamiętajcie o więźniach, jakbyście sami byli więzieni, i o cierpiących, bo wy też żyjecie w ciele.” – Hbr 13,3

„Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od początku świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a zatroszczyliście się o Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.” – Mt 25, 34-36


NIEDZIELA - 06 LISTOPADA

Dwa wielkie tematy Księgi Objawienia:
- ucisk (wielki ucisk)
- odkupienie i nadzieja wierzących

W najbliższą niedzielę rozważanie na podstawie 7. rozdziału Księgi Objawienia Jana.

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące z każdego plemienia synów Izraela (...) Następnie zobaczyłem ogromny tłum, którego nikt nie mógł policzyć, ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków. Stali przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a w rękach trzymali palmy (...) Wtedy odezwał się jeden ze Starszych i zapytał mnie: "Kim są ci ubrani w białe szaty i skąd przyszli?" Odpowiedziałem mu: "Panie mój, ty wiesz!". Odrzekł mi: "To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni. Wśród nich zamieszka Siedzący na tronie. Już nie zaznają głodu ani pragnienia, już nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo będzie ich pasł Baranek stojący na środku tronu. On poprowadzi ich do źródeł wody życia, a Bóg otrze z ich oczu każdą łzę".

CO TO ZA FIRMA TEN PROTESTANTYZM? - NIEDZIELA 30 PAŹDZIERNIKA


W dzień poprzedzający Święto Reformacji zapraszamy na spotkanie przybliżające historię i zasady protestantyzmu. 

Święto Reformacji obchodzą 31 października ewangelicy na całym świecie. Przypada ono w dniu ogłoszenia w 1517 r. przez Marcina Lutra słynnych 95 tez przeciwko odpustom, przeznaczonych do dysputy na uniwersytecie w Wittenberdze.
  • Jaka jest historia reformacji w Europie i w Polsce?
  • Co znaczą reformacyjne "solas"?
Niedziela, 30 października (godz. 17:00). MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32), lokal 48

NIEDZIELA - 23 PAŹDZIERNIKA

Kolejne - jedenaste spotkanie z Księgą Objawienia Jana. Zapraszamy. 

Zobaczyłem, że Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci i usłyszałem jedną z czterech istot żywych mówiącą głosem podobnym do huku gromu: „Przyjdź!”. I oto ujrzałem białego konia, a na nim jeźdźca trzymającego łuk. Gdy dano mu wieniec, wyruszył zwycięski, by dalej zwyciężać. Gdy Baranek otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugą istotę żywą, która powiedziała: „Przyjdź!”. I wyszedł drugi koń - gniady. Jego jeźdźcowi pozwolono odebrać ziemi pokój, żeby ludzie się wzajemnie pozabijali. Dano mu więc wielki miecz. Gdy Baranek otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecią istotę żywą, która powiedziała: „Przyjdź!”. I oto ujrzałem czarnego konia, a na nim jeźdźca trzymającego w ręku wagę. Usłyszałem też jakby głos pośród czterech istot żywych, który mówił: „Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, ale nie niszcz oliwy ani wina”. Gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej istoty żywej, która powiedziała: „Przyjdź!”. I oto ujrzałem zielonego konia, a na nim jeźdźca. Miał na imię Śmierć i towarzyszyła mu Kraina Umarłych. Dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem, głodem, zarazą i przez dzikie zwierzęta.

MIQEDEM - HALLELUHU (LIVE)

W czwartkowy wieczór (13 października) na Zamku w Gostyninie gościł zespół MIQEDEM.

Zespół Miqedem pochodzi z Tel Awiwu w Izraelu i zagrał w składzie:

Jamie Hilsden (gitary, wokal),
Shai Sol (gitara, darabuka, wokal),
Yaron Cherniak (saz, wokal),
Vadym Sokolyk (bas),
Gabriel Elbaz (perkusja),
Jadzia Zarecka (saksofon),
i Paweł "Bzim" Zarecki (instrumenty klawiszowe).

Muzyka zespołu odzwierciedla wielokulturowość rodzimego miasta artystów. Debiutancki album zespołu zatytułowany jest Miqedem, a teksty inspirowane są Tanachem (czyli Biblią hebrajską).

NIEDZIELA (09 PAŹDZIERNIKA) - WIZJA NIEBA

W  czwartym rozdziale Księgi Objawienia patrzymy "oczami" Jana na Niebo, którego główną postacią jest Ten, który zasiada na tronie w otoczeniu dwudziestu czterech innych tronów i czterech istot żywych, o których tak napisał autor Księgi: "Pierwsza istota żywa podobna była do lwa, druga istota żywa podobna do byka, trzecia istota żywa miała jakby ludzką twarz, czwarta istota żywa podobna była do lecącego orła. Każda z czterech istot żywych miała po sześć skrzydeł i mnóstwo oczu na zewnątrz i wewnątrz. Powtarzały one nieustannie w dzień i w nocy: „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Wszechmocny, który był, który jest i który przychodzi".

Kolejne rozważanie z Księgi Objawienia, już w najbliższą niedzielę - 09 października o godz. 17:00.

BLISKIE SPOTKANIE Z MISJĄ - NIEDZIELA 2 PAŹDZIERNIKA

Dwa lata na misyjnym statku Logos II, kolejne dwa lata w Gwatemali, praktyki misyjne w Indii i dwuletnie studia biblijne w USA. Absolwentka lingwistyki stosowanej z pasją, aby służyć i pomagać, dzieląc się dobrą nowiną o Chrystusie.

Zapraszamy do wysłuchania historii Polki, która od 2003 roku na wiele różnych sposobów zaangażowana jest w misyjne działania.

Już w najbliższą niedzielę (2 października), zapraszamy na „Bliskie spotkanie z misją”.

NIEDZIELA (25 WRZEŚNIA) - LIST DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI

LAODYCEA
Miasto nad rzeką Likos założył Antioch II Theos (261-247 r. przed Chr.) z dynastii Seleucydów. Nazwę wzięło od imienia żony Antiocha II, Laodike. Jej imię pochodziło od określenia „sprawiedliwość ludu”. Położone na skrzyżowaniu szlaków z północy na południe i ze wschodu na zachód, w starożytności słynęło z bogactwa.

Z pobliskiego Hierapolis (ok. 10 km) doprowadzano wodę do kąpieli z tamtejszych gorących źródeł. Niedostatek zimnej wody rekompensowano dostawami z Kolosów (ok. 16 km).

Laodycea słynęła z wyrobów odzieży wysokiej jakości. Jakość wełny z Laodycei była wysoko ceniona. Owce pasące się na pastwiskach wokół miasta słynęły z miękkiej i połyskującej wełny.

Miasto było ważnym ośrodkiem bankowym i finansowym. Przypuszczalnie było jednym
z najbogatszych miast w świecie. Cyceron[1] podróżując po Azji Mniejszej właśnie w Laodycei realizował swoje listy kredytowe.

W słynnej szkole medycznej leczono oczy specjalnym balsamem i właśnie leczenie chorób oczu przynosiło Laodycei wielką sławę. Wykładowcami szkoły byli słynni Zeuksis i Aleksander Philalethes.

Niedogodnością położenia miasta był fakt występowania w tym regionie trzęsień ziemi. Miasto było na tyle bogate, że nie potrzebowało zewnętrznej pomocy przy odbudowie. Tacyt napisał: „Jedno z najwspanialszych miast Azji, Laodycea, zostało zburzone przez trzęsienie ziemi, w tym samym roku i bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz, własnym kosztem powstało z ruin” (Tacyt, Roczniki 14,27)

W Laodycei żyła liczna i zamożna wspólnota żydowska.

Chrześcijańską wspólnotę w Laodycei założył prawdopodobnie Epafras (kol 1,7; 4,12-13), towarzysz i współpracownik Pawła. Do laodycejczyków Paweł napisał list (Kol 4,16), który jednak zaginął. 

Duchowe przesłanie Listu do Kościoła w Laodycei będziemy  rozważać w niedzielę 25 września.


[1] Marek Tulliusz Cyceron (łac. Marcus Tullius Cicero), inaczej Marek Tulliusz Cycero (ur. 3 stycznia 106 p.n.e., zm. 7 grudnia 43 p.n.e.) – pisarz, mówca, polityk, dowódca wojskowy, filozof, prawnik i kapłan rzymski.

NIEDZIELA (19 WRZEŚNIA) - LIST DO KOŚCIOŁA W FILADELFII

W niedzielę 19 września będziemy rozważać kolejny fragment z Księgi Objawienia Jana (Apokalipsy), zapowiedź tego, o czym będziemy mówić znajduje się poniżej.

"Do anioła kościoła w Filadelfii napisz..." 

Określenie „Filadelfia” oznacza miłość braterską. Nazwa miasta wywodzi się od jej założyciela – władcy Pergamonu Attalosa II Filadelfosa (159-139 r. przed Chr.). Attalos II zyskał przydomek Filadelfos dzięki szczególnej więzi ze swoim bratem Eumenesem, wobec którego było lojalny mimo licznych prób ich skłócenia.

Obecnie Filadelfia nosi nazwę Alashehir (od Allah Sher, czyli „Miasto Boga”).

W starożytnej Filadelfii (liczącej około 10 tys. mieszkańców) odbywały się doroczne igrzyska sportowe zwane Philadelphia, obchodzone ku czci wzajemnej miłości braterskiej. Okolice miasta słynęły z winnic. Miasto było znane z bijących gorących źródeł, rzemiosła wełnianego i skórzanego.

Filadelfię nazywano też „Małymi Atenami”, ze względu na liczne świątynie i festiwale, które organizowano ku czci bogów i cesarzy. Szczególną czcią był otoczony Dionizos[1] (rzymski Bachus). Na monetach pochodzących z tego miasta znajdowały się wizerunki Bachusa i bachantek[2].  

W 17 r. po Chr. misto zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Po odbudowie przyjęło na krótko nazwę Neocezarea, lecz za panowania Nerona powróciło do poprzedniej nazwy.

Do wspólnoty chrześcijańskiej w Filadelfii kierowali swoje listy w II wieku po Chr. Polikarp, biskup Smyrny, i Ignacy z Antiochii.


[1] W mitologii greckiej bóg płodności, dzikiej natury, winnej latorośli i wina, reprezentujący jego upajający i dobroczynny wpływ.
[2] Menady (także bakchantki, bachantki, gr. Μαινάδες Mainádes ‘szalejące’, gr. Bάκχαι Bákchai, łac. Maenades, Bacchae) – 1. w mitologii greckiej towarzyszki Dionizosa; 2. czcicielki Dionizosa (Bachusa).

NIEDZIELA - 11 WRZEŚNIA

Na najbliższym niedzielnym spotkaniu (11 września) chcemy przypomnieć o misyjnym zaangażowaniu Norberta Palimąki na rzecz edukacji filipińskich dzieci.

Fundacje ESPA (Polska) oraz HOP-E (Filipiny), pomagają pokonać ubóstwo na Filipinach, poprzez cztery aktywności: edukację, zatrudnienie, wsparcie, oraz organizację wydarzeń. Wsparciem i edukacją objętych jest blisko 100. dzieci, które mieszkają na wioskach w ubogiej części Filipin. Nad ich rozwojem czuwa 10. nauczycieli. Jedna z 3. szkół zarządzanych przez Fundację została wybudowana ze środków pochodzących z Polski.

Historię służby i pracy wśród ubogich filipińskich dzieci opowiada film pt. "Gdzie jesteś Mary Rose?", który powstał w 2016 r.

NIEDZIELA (3 WRZEŚNIA) - LIST DO KOŚCIOŁA W SARDIS

"Aniołowi Kościoła w Sardach napisz: To mówi ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny - masz imię [które mówi], że żyjesz, a jesteś umarły."

Cotygodniowe rozważanie tekstu Księgi Objawienia Jana już w najbliższą niedzielę. Zapraszamy!

Tradycja przekazuje, że około 700 r. przed Chrystusem Sardes było stolicą Lidii, a jej mitycznym władcą był Gyges, który ponoć miał wynaleźć pieniądze. Jednym z monarchów i ostatnim królem Lidii był Krezus[1] (561-546 r. przed Chr.), a skarby gromadzone przez niego w Sardes, pochodzące z kopalń złota i wymuszonych danin od miast greckich Azji Mniejszej, stały się przysłowiowe. 

Więcej o historycznym Sardes i duchowym przesłaniu Listu do Kościoła w Sardach na niedzielnym spotkaniu Kościoła. [1] Krezus, Krojsos (gr. Κροῖσος, ur. ?, zm. 546 p.n.e. lub później) – ostatni król Lidii, kraju na zachodzie Azji Mniejszej. Pochodził z dynastii Mermnadów. Był synem Alyattesa. Objął tron około 560 roku p.n.e. Był mecenasem poetów, uczonych i filozofów, których chętnie gościł na swoim dworze.
Podbił miasta greckie leżące na zachodnim skraju Azji Mniejszej (Jonia), ale sam znalazł się pod wpływem ich kultury. Na wschodzie rozszerzył terytorium Lidii do rzeki Halys (obecnie Kizilirmak).
Żądny sławy, wszczął w 547 p.n.e. wojnę z królem Persji Cyrusem Wielkim. Pretekstem do jej wypowiedzenia było trzymanie przez Cyrusa w niewoli Astyagesa – ostatniego króla Medów i szwagra Krezusa. W celu przeciwstawienia się Cyrusowi szukał przymierza z Babilonią i Egiptem, ale kraje te niezbyt paliły się do wojny z perskim władcą. W dodatku po stronie Cyrusa opowiedziała się Cylicja, odcinając je od Lidii.

NIEDZIELA (27 SIERPNIA) - CHRZEST

Piotr odpowiedział: "Nawróćcie się i każdy z was niech przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego." (Dz 2,38)

W najbliższą niedzielę kilka osób przyjmie chrzest w Imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Niedzielne nabożeństwo z chrztem odbędzie się tylko w Kutnie - gostynińskie spotkanie o godz. 17.00 jest odwołane. 

Zapraszamy zatem wszystkich do Kutna, na godz. 10.00 (ul. Filipowicza 5).


NIEDZIELA (21 SIERPNIA) - LIST DO KOŚCIOŁA W TIATYRZE

"Nie zapominajmy, że wołanie Jana z Patmos ma na celu i nas… Kościoły Janowe – to symbol i przedstawiciele wszystkich gmin mało-azjatyckich, ale także przedstawiciele całego świata chrześcijańskiego."
Anatazy Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji

W najbliższą niedzielę: List do Kościoła w Tiatyrze.

Ruiny bazyliki w Tiatyrze

"Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognisty, a nogi jego są podobne do drogocennego metalu.  Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych, ale mam tobie za złe..." (Ap 2, 18-20).

NIEDZIELA (14 SIERPNIA) - LIST DO KOŚCIOŁA W PERGAMONIE


Na biblijne rozważanie Listu do Kościoła w Pergamonie zapraszamy w najbliższą niedzielę, 14 sierpnia do Starej Betoniarni w Gostyninie.  

Pergamon po grecku znaczy „twierdza” (niektórzy tłumaczą też słowo „pergam” jako związek lub małżeństwo). Było to ważne miasto Azji Mniejszej w starożytności, w okresie rzymskim liczba mieszkańców szacowana jest na ok. 120-160 tys. Miasto było usytuowane na wzgórzu, ok. 28 km od Morza Egejskiego i w ten sposób stanowiło naturalną twierdzę.

W Pergamonie, z powodu embarga nałożonego na dostawy papirusu z Egiptu i brak materiału piśmiennego, wynaleziono zastępczy materiał do pisania, czyli pergamin.

Miasto posiadało liczne świątynie. Znane było z kultu Ateny[1], Dionizosa[2], Demeter[3] i Zeusa[4]. Ołtarz poświęcony Zeusowi i Atenie Przynoszącej Zwycięstwo (Atenie Nikeforos) był najsłynniejszym obiektem kultu.

W czasach rzymskich rozwinął się w mieście kult cesarski poświęcony głównie Trajanowi (98-117 r. po Chr.).

W Pergamonie znajdowało się również sanktuarium Asklepiosa[5] (rzymski Eskulap), do którego przybywali ludzie, aby się leczyć. Czczony był tu również inny bóg medycyny, Telesfor[6]. Pacjenci spali w jego świątyni, oczekując na uzdrowienie.

Mieszkała tutaj diaspora żydowska w własną synagogą. 


[1] W mitologii greckiej bogini mądrości, sztuki, sprawiedliwej wojny oraz opiekunka miast, m.in. Aten
i Sparty. Jest jedną z dwunastu głównych bogów olimpijskich. Jej atrybutami były: włócznia i tarcza. Jej świętym zwierzęciem była sowa, a rośliną - oliwka.
[2] Bóg płodności, dzikiej natury, winnej latorośli i wina, reprezentujący jego upajający i dobroczynny wpływ. Syn Zeusa i śmiertelniczki Semele. Na cześć Dionizosa odbywały się Dionizje, jego kult sprawowały bachantki, które organizowały ekstatyczne misteria.
[3] Bogini płodności ziemi, urodzaju, ziemi uprawnej, zbóż, rolnictwa; matka Kory (Persefony). Siostra Zeusa, Posejdona, Hadesa, Hestii i Hery.
[4] W mitologii greckiej najwyższy z bogów. Był szóstym dzieckiem Rei i Kronosa. Brat Hestii, Demeter, Hery (również jej mąż), Posejdona i Hadesa. Władca błyskawic. Uosobienie najwyższej zasady rządzącej Wszechświatem. Władca wszystkich bogów i ludzi. Jego atrybutami były złote pioruny, orzeł i tarcza zwana egidą. Wychowały go nimfy górskie i koza Amalteja.
[5] Bóg sztuki lekarskiej (medycyny); jeden z herosów.
[6] W mitologii greckiej, Telesfor był synem Asklepiosa. Jego imię oznacza „zakończyć pomyślnie” i jest symbolem powrotu do zdrowia.

NIEDZIELA 7 SIERPNIA - LIST DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE

W najbliższą niedzielę będziemy rozważać kolejny fragment Księgi Objawienia Jana - List do Kościoła w Smyrnie.

(8) Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył. (9) Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty, i [znam] obelgę doznaną od tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. (10) Przestań się lękać tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma niektórych z was wtrącić do więzienia, abyście zostali poddani próbie, i znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. (11) Kto ma uszy, niech usłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.


Smyrna (dzisiaj Izmir w Turcji) oddała się pod zwierzchnictwo cesarstwa rzymskiego, jako pierwsze miasto Azji Mniejszej w 195 r. przed Chrystusem, wtedy wzniesiono też świątynię poświęconą bogini Romie[1]. Z czasem powstawały nowe świątynie: ku czci Augusta (29 r. przed Chr.), Tyberiusza (26 r. po Chr.), cesarza Domicjana (84 r. po Chr.) i Hadriana (123 r. po Chr.). Smyrna była centralnym ośrodkiem kultu cesarza w całej prowincji Azji.

Miasto położone jest na zboczach góry Pagos na wybrzeżu Morza Egejskiego, nad zatoką u ujścia rzeki Hermos. Zostało założone w 1450 r. przed Chrystusem. Nazywane było „koroną (kwiatem) Azji”. 

Więcej o starożytnej Smyrnie, a przed wszystkim rozważanie tekstu biblijnego na niedzielnym spotkaniu. 
[1] Bogini Rzymu i tradycyjne uosobienie państwa rzymskiego, najchętniej wyobrażana jako bóstwo wojownicze.