ŚRODA - 28 LUTEGO (STUDIUM BIBLIJNE)

W środę, 28 lutego, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. Wciąż przyglądamy się życiu i wierze Abrahama, którego Paweł nazywa „praojcem wiary” (Rz 4,1). 

Obraz: Abraham i trzej aniołowie autorstwa hiszpańskiego barokowego malarza Bartolomé Estebana Murilla (1617-1682).

NIEDZIELA - 25 LUTEGO

Z uwagi na wyjazd do Warszawy, gdzie - w Kościele Społeczność Chrześcijańska Północ - odbędzie się pożegnanie, wyjeżdżających na misję do Nepalu, rodziny Bujoków, niedzielne nabożeństwo w Gostyninie nie odbędzie się.

A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku.

NIEDZIELA - 18 LUTEGO

Zapraszamy na niedzielne spotkanie w Gostyninie. Zaczynamy, jak zwykle, o godz. 17.00 modlitwą i pieśniami. Nauczanie będzie oparte na Pierwszym Liście do Tesaloniczan.

"...posłałem Tymoteusza, aby przyjrzał się waszej wierze, czy nie zwiódł was kusiciel i nasz trud nie poszedł na marne" (1 Tes 3,5).


ŚRODA - 14 LUTEGO

Kolejne spotkanie z tekstem Księgi Rodzaju - środa, godz. 18.30

Wciąż przyglądać się będziemy życiu Abrama (późniejszego Abrahama), który nazwany jest przyjacielem Boga (Iz 41,8).

Zapraszamy!

OPOWIEŚĆ O JEROZOLIMIE I JEJ MIESZKAŃCACH

Swoją opowieść o Jerozolimie, „mieście wielkiego Króla”, Estera Wieja – dziennikarka, podróżniczka i autorka książki „Ludzka twarz Izraela” – rozpoczęła od bardzo osobistego wątku. Jako pracownik Ambasady Chrześcijańskiej miała możliwość spotykać się i organizować wsparcie dla ocalałych z Holokaustu. Wśród wielu osób, które mogła poznać, był właśnie pan Józek z Polski. Ten sympatyczny starszy człowiek dobrze pamiętał polską mowę i, pominąwszy koszmar II wojny światowej, zachował dobre wspomnienia z polskiej ziemi, na której przez stulecia mieszkali obok siebie Polacy i Żydzi. Spotkania z ocalałymi, w szczególności z Żydami z Polski, były dla Estery, i innych chrześcijan, szczególnym doświadczeniem i okazją, by w pełen wrażliwości sposób, okazać miłość i wsparcie.

Głównym tematem „Bliskiego spotkania z Izraelem”, które odbyło się 11 lutego w Gostyninie, była Jerozolima z jej bogatą historią i niezwykłą teraźniejszością. Kilkadziesiąt ostatnich lat historii tego miasta stanowi doskonałą ilustrację wypełniania starotestamentowych proroctw. Wiele słów zapisanych w formie marzeń, na kilkaset lat przed Chrystusem, stało się codziennością Jerozolimy i Izraela. Estera Wieja przytoczyła, między innymi, tekst z Księgi Izajasza, datowany na V wiek przed Chr.: „Budowniczowie twoi śpieszą się bardziej niż ci, którzy cię burzyli, a ci, którzy cię pustoszyli, wychodzą od ciebie. Podnieś swoje oczy wokoło i spojrzyj (…) Gdyż twoje gruzy i zniszczenia, i twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej mieszkać…”. Jerozolima, wraz z utworzonym 70 lat temu państwem Izrael, jest zdecydowanie przykładem odradzającego życia.

Sercem Jerozolimy jest wciąż Stare Miasto podzielone na cztery dzielnice. Tam toczy się życie religijne chrześcijan, muzułmanów i wyznawców judaizmu. W opowieści i na zdjęciach Estery Wieji pojawiały się takie miejsca jak: Wzgórze Świątynne, Ściana Płaczu, Bazylika Grobu Pańskiego, Kopuła na Skale czy meczet Al-Aksa.

Estera Wieja zakończyła spotkanie taką refleksją: „Prowadząc działalność humanitarną w Izraelu mogłam zobaczyć rozmach rozwoju Jerozolimy i innych miast tego państwa, ale mogłam też widzieć ogrom potrzeb. Patrząc na tę rzeczywistość z perspektywy tekstu biblijnego – zapowiadającego rozkwit i dobrobyt ziemi Abrahama, Izaaka i Jakuba – wciąż dostrzegam potrzebę naszego, ludzkiego zaangażowania. Jako chrześcijanka widzę też wielką potrzebę modlitwy, aby Boże plany realizowały się”.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się także z ofertą Wydawnictwa Koinonia z Ustronia, którego publikacje mają na celu promowanie wartości biblijnych i prorodzinnych.

„Bliskie spotkanie z Izraelem” było kolejną odsłoną cyklu „Bliskich spotkań z…”, które zrodziły się z pragnienia poznania historii Polaków, którzy słowem i czynem rozpowiadają pośród narodów wielkość i wspaniałość Boga. Ich opowieści stanowią niezbity dowód, że nie zostaliśmy na naszej planecie pozostawieni sami sobie. Jest Ktoś, kto współdziała z człowiekiem, aby czynić nasz świat lepszym miejscem do życia.

Kolejne spotkanie w Gostyninie odbędzie się już wkrótce, bo 4 marca, a jego gościem będzie Natalia Arciszewska, która opowie o rocznym pobycie na statku misyjnym Logos Hope. Wydarzenie będzie mieć miejsce w MCH Stara Betoniarnia.

NIEDZIELA - 11 LUTEGO

O godz. 17. w Gostyninie odbędzie się "Bliskie spotkanie z Izraelem". Zapraszamy!

Gościem „Bliskiego spotkania z Izraelem” będzie Estera Wieja, która przez siedem lat mieszkała w Jerozolimie, gdzie pracowała dla Międzynarodowej Ambasady Chrześcijańskiej jako redaktor naczelny magazynu „Word from Jerusalem”. Estera Wieja jest autorką książki „Ludzka twarz Izraela” i współautorką albumu „Fascynujący Izrael”. Tematem spotkania będzie Jerozolima z jej zróżnicowaniem kulturowym, społecznym i religijnym. Podczas spotkania będzie można zakupić książkę „Ludzka twarz Izraela”.

ŚRODA - 7 LUTEGO (STUDIUM BIBLIJNE)

W środę będziemy przyglądać się postaci Abrama, od którego rozpoczyna się historia narodu Izraela. Bóg powołał Abrama i dał mu obietnicę:  

(1) PAN powiedział do Abrama: Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, (2) a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. (3) Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę, i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. (4) Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił PAN, a poszedł z nim również Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu.

Błogosławieństwo przewidziane dla Abrama nie miało być jedynie jego wyłącznym przywilejem. Abraham otrzymał błogosławieństwo, aby być błogosławieństwem.

Zbawienie, którego uczestnikami mają być ludzie „z każdego plemienia, języka, ludu i narodu” zostało zapowiedziane Abramowi przez Boga: „będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi”. Zakres Bożego błogosławieństwa i Jego łaski jest szeroki. Ale wszystko zaczęło się od pewnego koczownika, którego wiara (ufność) stała się wzorcem dla wielu pokoleń ludzi, którzy, na wzór tego „ojca wiary”, doświadczają radości wynikającej z faktu, że Bóg „przypisuje człowiekowi sprawiedliwość niezależnie od uczynków”. Paweł z Tarsu zapisał: „Bo co czytamy w Piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu uznano za sprawiedliwość”.

Żydzi i inne narody wezwane są do życia w błogosławieństwie, o którym Bóg mówił Abramowi i które stało się rzeczywistością w Chrystusie.

NIEDZIELA - 4 LUTEGO

Zapraszamy na niedzielne nabożeństwo do Kutna (godz. 10.00), gdzie będziemy gościć Jose i Noelię Giovanini, którzy poprowadzą czas uwielbienia i modlitwy. Tematem naszego nauczania będzie tekst z 4. rozdziału Ewangelii Łukasza (Łk 5,12-26). Po nabożeństwie będziemy słuchać świadectwa - historii misyjnej. Będzie ciekawie!

Spotkanie w Gostyninie nie odbędzie się. Już za tydzień, 11 lutego, będziemy mieli kolejne spotkanie z cyklu "Bliskich spotkań z...", którego gościem będzie Estera Wieja. Zapraszamy!