ŚRODA - 30 SIERPNIA

1 List Piotra w przekładzie Biblii Warszawskiej
Dzisiejsze studium biblijne oparte jest na tekście Pierwszego Listu Piotra (1 Ptr 1,13-25).

Tekst biblijny (w przekładzie Biblii Tysiąclecia):
"Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Wszelkie bowiem ciało [jest] jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę".

Więcej o naszym studium: www.studiumbiblii.blogspot.com
 

NIEDZIELA - 27 SIERPNIA

Głoszeniu i przyjmowaniu Ewangelii towarzyszy chrzest – zanurzenie w wodzie jako obraz pogrzebu dla grzechu i zmartwychwstania do życia w posłuszeństwie Bogu.

Pan Jezus nakazał uczniom: „Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem”.

W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy historię Filipa, który został posłany, aby objaśnić drogę zbawienia pewnemu Etiopczykowi – dostojnikowi królowej etiopskiej, kandake: „Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu Pisma (Księga Izajasza 53), głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał: Oto woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody, i ochrzcił go”.

Nowotestamentowy wzorzec chrztu jest prosty: głoszenie Ewangelii, wiara w Jezusa i chrzest. To czynimy, aby dawać świadectwo, że Jezus Chrystus – Pan i Zbawiciel – jest godzien naszego uwielbienia i miłości.

W najbliższą niedzielę (27 sierpnia) będziemy chrzcić czerty osoby. Alleluja!

Niedzielne nabożeństwo z chrztem odbędzie się w Kutnie przy ul. Filipowicza  5, o godz. 10. 

ŚRODA - 23 SIERPNIA

Dzisiejsze studium biblijne oparte jest na pierwszych dwunastu wersetach Pierwszego Listu Piotra.

List Piotra został napisany w czasie panowania Nerona, kiedy prześladowania chrześcijan były zakrojone na wielką skalę. W prawie rzymskim istniały dwa typy systemów religijnych: dozwolone, jak judaizm, i zakazane. Praktykowanie zakazanej religii skutkowało nałożeniem wysokich kar i napiętnowaniem jako „przestępca”. Po wielkim pożarze Rzymu (64 r.), kiedy chrześcijanie zostali obarczeni winą za jego powstanie, chrześcijaństwo zostało zakazane, a uczniowie Chrystusa stali się wyrzutkami społecznymi skazanymi na prześladowania.

O radości pośród cierpienia będziemy rozmawiać w środę o godz. 18.30 - zapraszamy!
www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 20 SIERPNIA

Każdy lokalny Kościół skupiony jest wokół jakiejś „wizji” – zakłada cele, które chce osiągnąć i wokół których chce budować swoją tożsamość.

Pan Jezus tak wypowiedział się o Kościele: "Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela — odpowiedzieli — inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16,13-19).

Choć Kościół jest jeden i istnieje w wieczności (jest niewidzialny), to mam też swój lokalny wyraz – urzeczywistnia się w konkretnym miejscu i czasie. O tym, jaki chcemy widzieć i tworzyć Kościół w Gostyninie będziemy rozmawiać na niedzielnym nabożeństwie. 

LATO Z GENERACJĄ PLUS

Malwina, Jeremiasz, Daniel i Ania to wolontariusze z misji „Generacja Plus”, którzy w dniach 14-17 sierpnia byli zaangażowani w działania na terenie Gostynina. Czas dopołudniowy był dedykowany dzieciom z osiedla przy ul. Targowej. Młodzi społecznicy przygotowali zabawy, gry i opowieści, które aktywizowały chłopców i dziewczyny w różnym wieku.

Popołudniami grupa wolontariuszy pracowała na terenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego. Do pracy przyłączył się też uczeń gostynińskiego gimnazjum – Klaudiusz. W XIX i na początku XX wieku w Gostyninie mieszkała pokaźna grupa Niemców skupionych wokół Kościoła luterańskiego. Niemieccy ewangelicy mieli tu swój kościół (wybudowany na ruinach dawnego zamku) i cmentarz parafialny. Znajdujące się na cmentarzu nagrobki są dziś bardzo poniszczone. Wiele z nich wymagało, by je podnieść z ziemi i oczyścić.

Środowym (16 sierpnia) działaniom „Generacji Plus” w Gostyninie towarzyszyły dwie opowieści. Ania opowiedziała dzieciom zgromadzonym na gostynińskim osiedlu historię, którą przekazują autorzy Ewangelii (Marek i Łukasz). Jej bohaterami byli: przełożony synagogi – Jair, jego chora córka i pewna kobieta szukająca ratunku u Jezusa. Obecność Zbawiciela przyniosła zmianę w życiu uczestników tej opowieści. Jair doświadczył radości z uzdrowienia córki, cierpiąca kobieta także otrzymała swój cud. Smutek zamienił się radość. Drugą opowieść przygotował, tym razem dla przyjezdnych wolontariuszy, Karl Günter Fuks – gostyniński opiekun cmentarza przy ul. Targowej. Była to lekcja historii z czasów I wojny światowej. Na gostynińskich nekropoliach pochowano żołnierzy walczących na froncie. Dziś na cmentarzu ewangelicko-augsburskim znajduje się wyremontowany obelisk upamiętniający poległych żołnierzy. Wśród nich byli ludzie różnych profesji. Wojna boleśnie wkroczyła w ich rzeczywistość, ograbiając z marzeń i planów na przyszłość.

W czasie pracy na cmentarzu udało się odświeżyć kilkanaście nagrobków. Z tekstów na nich się znajdujących przemówiły historie ludzi – mieszkańców Gostynina. Niektórzy umarli młodo, inni dożyli sędziwego wieku. Żyli, pracowali i zakładali rodziny. Każdy z nich miał swoją historię i własną opowieść. O wielu z nich niestety nic nie wiadomo poza imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i śmierci. Zmarłym już nie możemy pomóc. Możemy tylko o nich pamiętać i z szacunkiem odnosić się do miejsca ich pochówku. Żywi – wciąż potrzebują miłości, troski i nadziei. Wolontariusze z „Generacji Plus” tę nadzieję odnajdują w Chrystusie. Tą nadzieją chcieli się też dzielić z mieszkańcami Gostynina.

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA

W ramach serii pt. „Klasyka ruchu charyzmatycznego” ukaże się książka autorstwa Lestera Sumralla pt. „Pionierzy wiary”.

Wśród opisanych przez autora znaleźli się: Smith Wigglesworth, F.F. Bosworth, Howard Carter, Lillian Trasher, Finis Dake, Thomas B. Barratt, Stanley Frodsham, Donald Gee, P.C. Nelson, Lewi Pethrus, Lilian Barbara Yeomans.

Autor nowotestamentowego Listu do Hebrajczyków zachęca: „Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę”.